Anar al contingut principal

Prestació per desocupació i compatibilitat alta autònom/a

Quan un emprenedor/a amb dret a prestació per desocupació es donarà d'alta com a autònom/a  pot optar per tres possibilitats:

 1. Sol·licitar la capitalització de la desocupació: pagament únic
 2. Compatibilitzar el cobrament de la prestació amb l'alta d'autònom
 3. Sol·licitar la suspensió i en el seu cas, reprendre-la si l'activitat no ha funcionat

1. SOL·LICITUD DEL PAGAMENT ÚNIC

Disposes de tota la informació (modalitats, requisits, impresos...) en l'apartat "pagament únic de la prestació per desocupació" d'aquesta Web.

2. COMPATIBILITZAR EL PAGAMENT DE LA PRESTACIÓ AMB L'ALTA D'AUTÒNOM

Tradicionalment, cobrar l'atur ha sigut incompatible amb fer-se i ser autònom i iniciar una activitat per compte propi. En donar-se un d'alta es paralitzava el cobrament de la prestació per desocupació que li quedarà pendent, sent la seva única alternativa optar pel pagament únic o capitalització de la desocupació.

Aquest panorama s'ha modificat amb l'entrada en vigor del Reial decret llei 4/2013, que han modificat per la Llei 31/2015, de 9 de setembre, que modifica i actualitza la normativa en matèria d'autoocupació i adopta mesures de foment i promoció del treball autònom.

Si eres perceptor de la prestació per desocupació de nivell contributiu, que has cessat amb caràcter total i definitiu la teva activitat laboral i causes alta com a treballador per compte propi, podràs compatibilitzar la percepció mensual de la prestació que et correspongui amb el treball per compte propi amb independència de l'edat (abans era per a menors de 30 anys):

 • sempre que sol·licites la compatibilitat en l'oficina de prestacions en el  termini improrrogable de 15 dies a comptar des de la data d'inici de l'activitat per compte propi.(descarregar sol·licitud).  Transcorregut aquest termini de 15 dies NO podràs acollir-te a aquesta compatibilitat. (ACCÉS TRAMITACIÓ EN LÍNIA)
 • per un període màxim de 270 dies (9 mesos) o pel temps inferior pendent de percebre

En acollir-te a aquesta compatibilitat percebràs el 100% de la quantia de la prestació per desocupació amb el descompte de l'IRPF, si escau, i sense deducció de cotització a la Seguretat Social durant el període màxim. En cas que et donares de baixa abans, podràs continuar cobrant la prestació per desocupació que et quedés arracada. Aquesta mesura es planteja com una altra alternativa a la capitalització de l'atur assegurant un mínim d'ingressos a la persona desocupada que decideix emprendre així com facilitar la posada en marxa del seu projecte. Tot això tenint en compte que:

 • Durant aqueix període no es podrà fer un treball per compte d'altri a temps complet o parcial.
 • Durant el període de compatibilitat no s'exigeix al beneficiari que compleixi amb les obligacions com a demandant d'ocupació i les derivades del compromís d'activitat previstes en el article 231 de la Llei General de la Seguretat Social. .

No cap la compatibilitat en els supòsits de persones:

 1. L'última ocupació del qual hagi sigut per compte propi (autònom)
 2. Que hagin fet ús ja de la compatibilitat en els 24 mesos immediatament anteriors a la data d'inici de l'activitat per compte propi.
 3. Que  hagin obtingut el pagament únic de la prestació per desocupació en els 24 mesos immediatament anteriors a la data d'inici de l'activitat per compte propi.
 4. Que causen alta com a treballador per compte propi en algun dels Règims de la Seguretat Social per a incorporar-se com a soci a una societat mercantil.
 5. Els qui es donen d'alta com a autònoms i subscriguin un contracte per a la realització de la seva activitat professional amb l'ocupador per al qual haguera prestat els seus serveis per compte d'altri immediatament a l'inici de la situació legal de desocupació, o en una empresa del mateix grup empresarial d'aquell.

També es podrà aplicar l'indicat en aquest apartat als perceptors de la prestació per desocupació que s'incorporen com a socis de societats laborals de nova creació o socis treballadors de cooperatives de treball associat de nova creació que estiguin enquadrats en el Règim Especial de la Seguretat Social que correspongui per raó de la seva activitat per compte propi.

No podran sol·licitar-ho els qui  s'incorporen a una cooperativa de treball associat o societat laboral ja constituïda.

3. SUSPENDRE LA PRESTACIÓ I REACTIVAR-LA EN EL CAS QUE ES PRODUÏSCA LA BAIXA D'AUTÒNOMS.

En aquest cas aquest és el procediment a seguir:

a ) Es deu demanar  la suspensió del cobrament de l'atur abans de donar-se d'alta en autònoms. La suspensió de la prestació s'ha de demanar obligatòriament abans de començar un treball per compte propi. Es considera treball tota activitat que gènere o pugui generar uns ingressos, encara que no es tinguin realment. El treballador ha de notificar en la seva oficina d'ocupació la seva voluntat de treballar per compte propi i donar-se d'alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) o per compte propi, perquè suspenguin la prestació abans d'haver-se donat d'alta com a autònom. 

b) Donar-se d'alta com a autònom en Hisenda i en la Seguretat Social.

c) Si les coses no van bé,  és possible donar-se de baixa en autònoms i sol·licitar la represa de la prestació per desocupació.

Si l'emprenedoria com a autònom no va bé i el treballador decideix donar-se de baixa en autònoms, ha de demanar en la seva Oficina d'Ocupació la represa de la prestació.  Han d'haver passat, això sí menys de 60 mesos ( a partir de la Llei 31/2015, abans eren només 24 mesos), si es va donar d'alta en Seguretat Social com a autònom. Si ha transcorregut més temps des de l'alta d'autònom no es podrà reactivar la prestació perquè aquesta s'ha extingit. si la baixa es produeix abans dels 60 mesos es podrà reactivar, sempre tenint en compte que a partir dels 24 mesos cal acreditar causes econòmiques o organitzatives que justifiquen el tancament i la baixa.

El termini per a demanar la represa de la prestació és de 15 dies hàbils (descarregar sol·licitud), comptats a partir de la finalització de la causa de suspensió, en aquest cas, haver acabat amb el treball per compte propi i presentar la baixa en el règim d'autònoms de la Seguretat Social.  Fora d'aquest termini es pot demanar la represa, però hi ha una penalització pels dies en què s'hagi superat el termini.

La represa suposa el dret a continuar rebent la prestació per desocupació pel temps que li quedava al treballador quan va demanar suspendre-la, amb la base reguladora i el percentatge de la prestació que tenia aprovats. Per tant, si se segueix el procediment, no es perd cap dia ni import de la prestació que hi havia abans de l'alta en autònoms.

 


Prestació per desocupació i compatibilitat alta autònom/a (69)