Agència de col·locació autoritzada nº 1000000047

Entrar


El conveni sectorial prevaldrà sobre el d'empresa en els salaris

01/04/2021

La ministra de Treball, Yolanda Díaz, acabada d'ascendir a vicepresidenta tercera, s'estrena en el seu càrrec amb una proposta a empresaris i sindicats per a la reforma laboral que rebaixa part de les posicions que mantenia al març de 2020 amb l'objectiu de donar una oportunitat al consens.

Alguna cosa que no ha agradat als sindicats, segons fonts de la negociació. En el cas del conveni d'empresa, Treball manté la prevalença sobre el sectorial en una picada d'ullet a la CEOE, però imposa el sotmetiment al sectorial en matèria salarial entre altres elements, segons l'esborrany al qual ha tingut accés *elEconomista. | Editorial: Més pressió en els costos laborals.

En horaris també canvia i estableix la prioritat del conveni sectorial sobre el d'empresa en la duració de la jornada. Igualment, suprimeix l'actual punt e de l'article 84.2 que permet al conveni sectorial "l'adaptació dels aspectes de les modalitats de contractació que s'atribueixen per aquesta llei als convenis d'empresa".

Conciliació

Sobre el punt d, referit a les mesures que afavoreixen la conciliació de la vida familiar i laboral, Treball proposa que s'afija "entre les matèries que concreten i precisen, en el seu cas, en l'àmbit sectorial de referència, a través dels corresponents plans d'igualtat, de caràcter obligatori o voluntari". I suprimeix l'actual punt g de l'article 84.2 referit a la prevalença del conveni d'empresa en "aquells altres que disposen els acords i convenis col·lectius a què es refereix l'article 83.2".

El text adverteix que el conveni col·lectiu sectorial garantirà els drets mínims dels treballadors en "les matèries excloses de la prioritat aplicativa del conveni d'empresa".

Díaz assegura una pujada del SMI en aquesta legislatura de fins a un 25%

Sobre la regulació de les subcontractes, potser el tema més polèmic dels que hi ha en la taula, accepta que a aquestes empreses li les aplique el conveni del sector de l'activitat executada en la contracta, com prefereix la CEOE, en comptes del conveni de l'empresa principal.

No obstant això, matisa la proposta de Treball, quan l'empresa contractista o subcontractista compte amb un conveni propi, podrà aplicar-lo sempre que aquesta norma convencional garantisca, com a mínim, els mateixos drets que el conveni sectorial que corresponga a l'activitat executada en la subcontracta.

A canvi, Treball pretén endurir altres aspectes en matèria de subcontractació. El principal, amb la modificació de l'article 15 del ET, exigint que l'empresa contractant haurà de justificar una causa objectiva per a usar els serveis de la subcontracta.

A més, se suprimirà de l'actual redacció del punt 1 de l'article 42 l'expressió "corresponents a la pròpia activitat d'aquells", la qual cosa, segons expliquen fonts jurídiques a *eE, suposarà que l'empresa que contracte haurà de comprovar sempre, sense importar el servei que demande, que les subcontractes estan al corrent del pagament de les quotes de la Seguretat Social.

Responsabilitat compartida

I, per extensió, s'aplicarà a la principal l'actual exigència de responsabilitat subsidiària per les obligacions amb la Seguretat Social de la subcontractada durant el període de vigència del contracte. I de responsabilitat solidària en les obligacions salarials de les quals haurà de respondre l'empresa contractant durant l'any següent a la finalització del contracte.

Amb la finalitat d'una major garantia per als empleats de les subcontractes, el Ministeri de Treball manté les actuals exigències, com que "les treballadores i treballadors de les empreses contractistes i subcontractistes, quan no tinguen representació legal, tindran dret a formular a la representació legal de persones treballadores de l'empresa principal qüestions relatives a les condicions d'execució de l'activitat laboral, mentre compartisquen centre de treball i manquen de representació".

Encara que l'actual article 42 del *ET matisa que al marge de "el que es disposa en el paràgraf anterior no serà aplicable a les reclamacions de la persona treballadora respecte de l'empresa de la qual depén". Quan una empresa acudisca a aquestes empreses de serveis, haurà d'informar la representació legal dels seus treballadors sobre el nom de la contractista, l'objectiu i duració de la contracta, lloc d'execució de la contracta, nombre de treballadors que seran ocupats per la contracta en el centre de treball, mesures de coordinació d'activitats des del punt de la prevenció dels riscos. I manté, igualment, que si l'empresa principal, contractista o subcontractista comparteix de forma continuada un mateix centre de treball, la primera haurà de disposar d'un llibre registre en el que es reflectisca la informació anterior respecte de totes les empreses citades. Aquest llibre estarà a la disposició de la representació legal de les persones treballadores.

Sense ultraactivitat

Juntament amb les subcontractes i la prevalença del conveni d'empresa, la ultraactivitat dels convenis és la tercera pota d'aquesta primera part de la Mesa de Modernització de les Relacions Laborals dedicada a matèries urgents lligades a uns certs aspectes de la Reforma laboral de 2012.

No obstant això, en aquest primer esborrany presentat ahir pel Ministeri de Treball als agents socials no es revelen les intencions de Díaz. Es limita a anunciar que es modificarà l'article 86 del ET que el regula, donant per fet que patirà canvis, però el text, de moment, està en blanc.

A més, el primer paquet de negociació, que s'organitza mitjançant un article únic de "Modificació del text refós de la Llei del ET", es tanca amb una disposició transitòria sobre l'aplicació de la reforma aplicada a la prevalença del conveni d'empresa.

Ahir es va acordar que la taula es reunisca tots els dimecres per a continuar negociant, segons han informat fonts del diàleg social. La secretària d'Acció Sindical de CCOO, Mari Cruz Vicente, va afirmar que "no hi ha hagut cap avanç a ressaltar en la trobada de hui" i va explicar que s'ha donat un repàs als temes, però sense "cap concreció". Per part seua, fonts d'UGT van apuntar que els interlocutors socials s'han compromés a manar les seues aportacions a la proposta del Ministeri de Treball i Economia Social.

Consulta la notícia original ACI

961111868
Calle Valencia, 42
46900 - TORRENT
(VALENCIA )
ideat@torrent.es