Anar al contingut principal

El salari mínim interprofessional i el IPREM

El Salari Mínim Interprofessional (SMI) i l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples (IPREM) són dues referències molt importants, ja que l'SMI s'utilitza en l'àmbit estrictament laboral, i el IPREM és l'índex de referència per al càlcul d'ingressos en molts àmbits.

L'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples (IPREM)

El IPREM serveix de referència per a qualsevol efecte diferent de l'àmbit laboral pròpiament dit. Per exemple, s'utilitza el IPREM en les sol·licituds de beques, d'ajudes a l'habitatge, per a establir límits fiscals, en el càlcul i accés a prestacions socials...

Una de les novetats que presenten els pressupostos generals de l'Estat per a 2021 és l'augment del IPREM en un 5,03% després de quatre anys congelada. La quantia del IPREM en 2021, per tant, és:

  •  IPREM diari: 18,83 euros/dia.
  •  IPREM mensual: 564,90 euros/mes.
  •  IPREM anual: 6.778,80 euros/any.
  •  IPREM en còmput anual (inclou prorrata de pagues extraordinàries): 7.908,60 euros.

El Salari Mínim Interprofessional (SMI)

En el Salari Mínim Interprofessional es computa únicament la retribució en diners, sense que el salari en espècie pugui, en cap cas, donar lloc a una reducció d'aqueixa quantia. Aquest salari s'entén referit a la jornada legal de treball a temps complet, sense incloure en el cas del salari diari la part proporcional dels diumenges i festius. Si es realitza jornada inferior es percebrà a prorrata.

Amb l'entrada en vigor del Reial decret 817/2021, de 28 de setembre, el Salari Mínim Interprofessional per a 2021 es fixa en 965 € mensuals després d'una pujada de 15€, una mesura acordada entre Govern i sindicats i que s'aplica amb efecte retroactiu des de l'1 de setembre de 2021. En concret, la quantia de l'SMI en 2021 és la següent:

  •  SMI diari: 32,17 euros/dia.
  •  SMI mensual: 965 euros/mes.
  •  SMI en còmput anual: 13.510 euros/any (en 14 pagues).
  •  En el cas d'emprats/as de llar que treballen per hores, el salari mínim serà de 7,55 euros per hora efectivament treballada, que inclou tots els conceptes retributius, prorrata de pagues extra i vacances.
  •  Treballadors eventuals i temporers: 45,70 euros per jornada.

El salari mínim interprofessional i el IPREM (129)