Agència de col·locació autoritzada nº 1000000047

Entrar


Política de privacitat

IDEA'T TORRENT en aplicació de la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, informa que les dades personals que es recullen a través dels formularis d'aquest lloc web, s'inclouen en els fitxers automatitzats específics d'usuaris de IDEA'T TORRENT.

La recollida i tractament automatitzat de les dades de caràcter personal té com a finalitat oferir-li serveis d'informació, assessorament, formació, i altres activitats pròpies del servei d'intermediació laboral oferit per IDEA'T TORRENT i altres entitats col.laboradores.

Aquestes dades únicament seran cedits a aquelles entitats que siguen necessàries amb l'únic objectiu de donar compliment a la finalitat anteriorment exposada.

IDEA'T TORRENT adopta les mesures necessàries per a garantir la seguretat, integritat i confidencialitat de les dades conforme al que es disposa a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i Garanties dels Drets Digitals i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquests.

L'usuari podrà en qualsevol moment exercitar els drets d'accés, oposició, rectificació i cancel·lació reconeguts en el citat Reglament (UE). L'exercici d'aquests drets pot realitzar-lo el propi usuari a través d'email a: ideat@torrent.es o en l'adreça: Calle Valencia, 42, 46900 - TORRENT(VALENCIA ).

L'usuari manifesta que totes les dades facilitades per ell són certs i correctes, i es compromet a mantindre'ls actualitzats, comunicant els canvis a IDEA'T TORRENT

961111868
Calle Valencia, 42
46900 - TORRENT
(VALENCIA )
ideat@torrent.es
Sistema Nacional de Empleo