Anar al contingut principal

Si deixe el treball voluntàriament no tinc dret a atur, què puc fer?

14/11/2023

Si deixes un treball de manera voluntària no tens dret a percebre la prestació per desocupació, ja que segons estableix la normativa legal, «per a poder cobrar una prestació per desocupació és necessari que la baixa en el treball no s'haja produït de manera voluntària, perquè el sistema de protecció per desocupació protegeix les persones treballadores que volen i poden treballar però manquen d'ocupació», així ho expliquen des del propi *Sepe, encara que s'estableixen diverses excepcions:

- Mobilitat geogràfica. El treballador tindrà dret a l'extinció del seu contracte si l'obliguen a traslladar-se a un centre de treball diferent i canviar de residència, tal com recull l'article 40 de la Llei de l'Estatut de Treballadors. A més, podria cobrar-se l'atur si l'empresari no compleix amb l'obligació de notificar aquesta decisió a l'empleat amb una antelació mínima de 30 dies a la data de la seua efectivitat.

- Per una modificació substancial de les condicions de treball de caràcter individual. Si el treballador resultara perjudicat per la modificació tindrà dret a rescindir el seu contracte i cobrar l'atur.

- Per decisió d'una treballadora que es veja obligada a abandonar definitivament el seu lloc de treball a conseqüència de ser víctima de violència de gènere.

- Per falta de pagament o retards continuats en l'abonament del salari pactat.

- Per qualsevol altre incompliment greu de les obligacions de l'empresari, excepte els casos de força major.

Així, si el treballador no es troba en cap de les situacions excepcionals que contempla la llei, per a cobrar l'atur després d'una baixa voluntària és necessari cotitzar en un nou lloc.

Això sí, compte: «Si posteriorment treballa en una nova empresa i novament cessa per no superar el període de prova per decisió de l'empresari o l'empresària, i no han transcorregut més de tres mesos des que va cessar voluntàriament en l'empresa anterior, tampoc tindrà dret a una prestació per desocupació», aclareixen des del Servei d'ocupació, «sí que podrà percebre aquesta prestació si el cessament en la segona empresa de manera involuntària per a vosté es deu a un motiu diferent al de no superar el període de prova (per exemple si cessa per finalització del contracte) amb independència del temps transcorregut des de la data de la baixa voluntària anterior».

Finalment, expliquen que si després de cessar dues vegades per no superar el període de prova a instàncies de l'empresari, iniciara un nou treball, en el qual també cessara a instàncies de l'empresari per no superar el període de prova, «únicament podrà percebre prestacions per desocupació si des del segon cessament per no superar el període de prova fins al tercer i últim cessament, hagueren transcorregut tres mesos».

Consulta la notícia original ACI