Comunitat Valenciana


imagen sección

Solament el 2% de les ofertes d'ocupació a Espanya sol·liciten titulació de postgrau

La formació de postgrau al nostre país segueix sense ser un requisit obligatori per poder optar a un lloc de treball. Però sí és un element diferenciador en la *empleabilidad d'un candidat, ja que, a més del percentatge que es demana de forma expressa en les ofertes d'ocupació, en igualtat de condicions de dos candidats, els tècnics de selecció triaran al que tingui aquest tipus d'especialització.

*Infoempleo, portal d'ocupació de referència, i que *Spring *Professional, la signatura del grup Adecco especialitzada en consultoria de selecció per a comandaments intermedis i directius ofereixen una anàlisi de les titulacions de postgrau amb majors sortides professionals, que s'engloba dins de l'Informe *Infoempleo Adecco 2016: Oferta i demanda d'ocupació a Espanya

Al nostre país, solament 2 de cada 100 ofertes d'ocupació que es publiquen sol·liciten comptar amb alguna de titulació de postgrau, percentatge que s'eleva notablement fins al 39,2% quan ens centrem en aquelles ofertes que es dirigeixen expressament a titulats superiors.

Segons Jorge *Guelbenzu, director general de *Infoempleo: "Sol·licitar un postgrau o màster és habitual en les ofertes d'ocupació enfocades a perfils que ja han cursat una llicenciatura. Permet seleccionar talent més especialitzat i focalitzat en les funcions que després exerciran en el lloc. A més són també una eina molt útil per als candidats durant la seva carrera professional, sobretot si decideixen canviar de treball o adquirir noves competències".

En paraules d'Alexandra Andrade, directora nacional de *Spring *Professional: "La formació de postgrau és important a l'hora de diferenciar-se dels altres candidats que estan optant al mateix lloc, però sobretot, demostra unes competències i aptituds que orienten al seleccionador sobre el perfil de l'entrevistat: cultura d'esforç, voluntat d'aprendre, adaptació al canvi, etc."

*Empleabilidad i postgrau

La formació de postgrau compleix dues funcions en la inserció laboral. D'una banda, potencia l'accés al primer lloc de treball i, per una altra, facilita la millora de categoria professional en candidats amb experiència laboral.

En el primer dels casos és un element diferenciador per als titulats sense experiència. En segon lloc, el postgrau dirigit a professionals amb experiència garanteix la *empleabilidad a través del desenvolupament d'habilitats directives i l'adquisició de coneixements especialitzats que, en uns casos facilita el rellançament d'una carrera professional i, en uns altres, propicia el canvi de rumb cap a altres àrees funcionals o sectors.

A Espanya, solament 2 de cada 100 ofertes d'ocupació demanden aquest tipus de titulació com a requisit, per la qual cosa no ho podem considerar indispensable per aconseguir ocupació.

Però aquest percentatge es potencia quan ens centrem únicament en aquelles ofertes dirigides a titulats universitaris, en les quals el 39,2% exigeix un postgrau per accedir a l'ocupació (que significa un creixement d'1,2 punts percentuals interanuals). Aquí és on més pot apreciar-se el paper diferenciador d'aquesta formació superior.

Una altra dels avantatges de cursar aquest tipus d'estudis es pot notar una vegada aconseguit la nova ocupació doncs segons dades contingudes en l'Informe *Infoempleo Adecco: Oferta i demanda d'ocupació a Espanya 2016, la diferència salarial entre empleats amb formació de màster o postgrau pot ser fins a un 55% superior sobre els qui tenen una preparació més bàsica (Educació Secundària Obligatòria o similars) o d'un 27,9% sobre els titulats en Formació Professional.

La valoració del postgrau en l'oferta d'ocupació pot variar en funció d'un conjunt de factors que afecten directament al candidat, com la seva titulació universitària, la seva categoria professional o el lloc de treball al que pretén accedir. Però també dependrà en gran manera, per exemple, del sector al que pertanyi la companyia que realitza la selecció. Tots aquests factors s'analitzen a continuació.

Pot consultar la notícia original ACI

961111868
Calle Valencia, 42
46900 - Torrent
(Valencia/València)