Anar al contingut principal

Avantatges i desavantatges

AVANTATGES

EMPRESARI INDIVIDUAL

 • Simplicitat dels tràmits administratius
 • Simplificació de les obligacions fiscals
 • Simplicitat en la comptabilitat
 • No exigència de capital social mínim

COMUNITAT DE BÉNS / SOCIETAT CIVIL

 • Senzillesa de tramitació : contracte privat
 • Simplificació de les obligacions fiscals
 • Simplicitat en la comptabilitat
 • No exigència de capital social mínim
 • No és difícil la dissolució de la Societat

SOCIETAT LIMITADA

 • Limitació de la responsabilitat dels socis al capital aportat
 • El capital social inicial no és elevat
 • No cal donar publicitat a les modificacions estatutàries
 • Unipersonalitat ja siga inicial o sobrevinguda

SOCIETAT ANÒNIMA

 • Limitació de la responsabilitat dels socis al capital aportat
 • Possibilitat d'un 25% de desembossament inicial
 • Possibilitat d'emissió d'obligacions
 • Unipersonalitat ja siga inicial o sobrevinguda

SOCIETAT LIMITADA LABORAL

 • Limitació de la responsabilitat dels socis al capital aportat
 • Exempció per les operacions societàries, de constitució i d'augment del capital
 • Bonificacions en l'Impost sobre Transmissions Patrimonials (ITP)
 • Bonificacions en l'Impost sobre Actes Jurídics Documentats (AJD)

SOCIETAT ANÒNIMA LABORAL

 • Limitació de la responsabilitat dels socis al capital aportat
 • Exempció per les operacions societàries, de constitució i d'augment del capita
 • Bonificacions en l'Impost sobre Transmissions Patrimonials
 • Bonificacions en l'Impost sobre Actes Jurídics Documentats
 • Llibertat d'amortització els 5 primers anys

COOPERATIVA TREBALL ASSOCIAT

 • Limitació de la responsabilitat dels socis al capital aportat
 • Funcionament democràtic: 1 soci, 1 vot
 • Possibilitat d'elecció de règim d'afiliació a la Seguretat Social (General o Autònom)
 • Autoregulació per part dels socis treballadors per a organitzar la prestació laboral.
 • Bonificacions en el IAE
 • Exempció en l'ITP/AJD
 • Menor tipus impositiu en l'Impost sobre Societats
 • Bonificacions en la quota de l'Impost sobre Societats

PARTICULARITATS / INCONVENIENTS

EMPRESARI INDIVIDUAL

 • Responsabilitat personal i il·limitada per l'obligacions contraanades per l'empresa

COMUNITAT DE BÉNS / SOCIETAT CIVIL

 • Responsabilitat il·limitada dels socis
 • No hi ha possibilitat d'acollir-se als mecanismes de protecció del Codi de Comerç (no és una societat mercantil)
 • Possibilitat de veto d'algun dels socis

SOCIETAT LIMITADA

 • Difícil transmissibilitat de les participacions
 • Desembossament íntego del capital social
 • No es poden emetre obligacions

SOCIETAT ANÒNIMA

 • Necessitat un alt capital social inicial
 • Car funcionament: necessitat publicitat en periòdics, butlletins oficials de molts dels seus actes, v.g. modificacions estatutàries

SOCIETAT LIMITADA LABORAL

 • Semblants als de la Societat Limitada
 • Limitacions en la contractació indefinida

SOCIETAT ANÒNIMA LABORAL

 • Semblants als de la Societat Anònima

COOPERATIVA TREBALL ASSOCIAT

 • Necessitat 2 socis treballadors com a mínim
 • Limitacions en la contractació
 • Dotacions de Resultats a Fons Obligatoris

Avantatges i desavantatges (19)